Skip to content

Regulamin

wersja z dnia 02 lutego 2023 roku

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży towarów ze Sprzedawcą, zasady dostawy towarów, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

 2. Sprzedawcą jest Bubusiowo Julia Morgała, nazwa skrócona Bubusiowo, ul. Zebrzydowicka 73, 44-210 Rybnik, NIP 6423233097, REGON 520259913.

 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą następujących form:

 1. poczta elektroniczna: bubusiowobc@gmail.com;

 2. poczta tradycyjna: ul. Zebrzydowicka 73, 44-210 Rybnik

§2

Definicje

 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

 2. Konsument – Kupujący posiadający status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Od 1 stycznia 2021 roku w zakresie określonym w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w art. 385Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego;

 3. Kupujący – osoba zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów;

 4. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów, zasady dostawy towarów, jak również tryb postępowania reklamacyjnego;

 5. Serwis – platforma internetowa umożliwiająca Sprzedawcy prezentowanie sprzedawanych towarów.

§3

Wymagania techniczne i zasady korzystania z Serwisu

 1. Minimalne wymagania techniczne pozwalające na korzystanie z Serwisu to:

  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet;

  2. uaktualniona przeglądarka Internetowa.

 1. Sprzedawca daje możliwość założenia konta w Serwisie przez Kupującego w celu dokonywania zamówień, obsługi zamówień oraz sprawdzania ich historii. Kupujący jest uprawniony do usunięcia konta w Serwisie w dowolnym momencie. Ponadto, Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia konta Kupującego w Serwisie po wykonaniu umowy sprzedaży.

 2. Kupujący powinien stosować oprogramowanie antywirusowe w celu zminimalizowania ryzyka wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Kupującego szkodliwego oprogramowania przez podmioty nieuprawnione.

 3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Kupujący nie może zakłócać funkcjonowania Serwisu oraz dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wulgarnych, propagujących przemoc lub naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub podmiotów trzecich.

 5. Korzystanie ze wszelkich treści dostępnych w Serwisie dopuszczalne jest wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku Kupującego.

 6. Sprzedawca oświadcza, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§4

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży odbywa się za pośrednictwem Serwisu.

 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży Kupujący powinien wybrać interesujący go towar, dodać go do koszyka, uzupełnić formularz danymi identyfikującymi, adresowymi oraz kontaktowymi Kupującego, wybrać sposób dostawy, zatwierdzić zamówienie oraz opłacić je.

 3. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma na adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz ze szczegółami zamówienia oraz dostawy.

 4. Pod warunkiem akceptacji przez Sprzedawcę, Kupujący uprawniony jest również do zawarcia umowy sprzedaży poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 5. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin właściwej promocji stanowi inaczej.

§5

Dostawa towaru

 1. Warunkiem wysyłki towaru jest opłacenie zamówienia, z wyjątkiem transakcji w których Sprzedawca umożliwia płatność za pobraniem.

 2. Dostawa odbywa się na adres wskazany przez Kupującego.

 3. Dostawa realizowana jest przez Poczta Polska S.A. lub poprzez innego przewoźnika.

 4. Dostawa niektórych towarów realizowana jest w modelu dropshipping, z wykorzystaniem usług zewnętrznych dostawców. Oznacza to, że w niektórych przypadkach dostawa realizowana będzie przez podmiot trzeci, jednakże stronami umowy będą Sprzedawca i Kupujący.

§6

Cena i sposoby płatności

 1. Ceny towarów podane w Serwisie są w kwocie brutto, wyrażonej w złotych polskich, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Ceny po umieszczeniu w koszyku zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT o ile transakcja podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

 2. Płatności można dokonać za pomocą form płatności zaprezentowanych w Serwisie.

§7

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem Sprzedawcy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dostawy towaru, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 3. W celu odstąpienia od umowy Kupujący będący Konsumentem powinien złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie. W tym celu Kupujący może skorzystać z oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie może zostać również wysłane na adres e-mail Sprzedawcy. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.

 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu będącemu Konsumentem koszty za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca za zgodą Kupującego jest uprawniony do zwrotu środków za pomocą innego sposobu płatności, który nie wiąże się dla Kupującego z dodatkowym kosztem.

§8

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Sprzedawcy oraz w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy.

 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądanie Kupującego związane ze składaną reklamacją.

 3. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymagać będzie zbadania towaru, Sprzedawca poinformuje Kupującego o konieczności przesłania towaru do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na podany przy zawarciu umowy adres poczty elektronicznej, chyba że Kupujący w sposób wyraźny wskaże inny adres. Sprzedawca jest ponadto uprawniony do udzielenia odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 5. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi takiemu Kupującemu przysługuje uprawnienie do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.uokik.gov.pl.

§9

Dane osobowe

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcę dostępnymi w klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych, która znajduje się pod adresem bubusiowo.pl/polityka-prywatnosci.

 2. Kupujący składając zamówienie, zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych, w sposób umożliwiający identyfikację i kontakt z Kupującym oraz dostarczenie towaru.

 3. W zakresie w jakim dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem zewnętrznych dostawców oraz przewoźników, Sprzedawca w celu dostawy towarów zobowiązany będzie do udostępnienia im danych osobowych Kupującego w zakresie niezbędnym do wysyłki towarów i obsługi zamówienia (imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres, informacja o zamówionym produkcie).

§10

Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać towary zgodnie Regulaminem (umową). W razie braku zgodności towaru z umową, Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5A ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy jest ograniczona do wartości sprzedanego towaru.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Kupującego.

 5. Powyższe postanowienia nie znajdują zastosowania w przypadku gdy Kupującym jest Konsument.

 6. Zważywszy na fakt, że Sprzedawca dokonuje sprzedaży towarów, które mogą być użytkowane między innymi przez dzieci, obowiązkiem Kupującego jest zapewnienie, że sprzedawane towary będą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem oraz z zachowaniem odpowiedniego stopnia ostrożności. Kupujący zobowiązany jest podjąć działania adekwatne do wieku osoby, która korzystać będzie ze sprzedawanych towarów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu oraz szkodę, wynikające z wykorzystywania towaru niezgodnie z przeznaczeniem lub niezachowania odpowiedniego stopnia ostrożności.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest nieprzerwanie dostępna na stronie internetowej pod adresem bubusiowo.pl. Sposób udostępnienia Regulaminu umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie poprzez zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w dowolnym momencie.

 2. Nagłówki opisowe zostały wprowadzone wyłącznie celem ułatwienia posługiwania się treścią Regulaminu i nie mają wpływu na jego wykładnie lub treść.

 3. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się nieważne, nieskuteczne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w całości lub w części, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. W przypadku Kupujących będących Konsumentami wybór prawa nie pozbawia ochrony przyznanej na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 5. Wszelkie spory wynikające z zawartej na podstawie Regulaminu umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo według miejsca zamieszkania Sprzedawcy, przy czym przedmiotowe określenie właściwości sądu nie znajduje zastosowania w przypadku Kupujących będących Konsumentami.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności z uwagi na zmiany w przepisach prawa lub zmian w modelu sprzedaży towarów lub zmian sposobu zawierania umów, o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego. Aktualnie obowiązująca wersja Regulaminu każdorazowo znajdować się będzie na stronie internetowej Sprzedawcy, w sposób umożliwiający Kupującemu jego pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.